Жария оферта шарты

Құрметті Сатып алушы! Ұсынылған жария оферта мәтінімен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Оның қандай да бір тармағымен келіспеген жағдайда, Сіз Қызметті сатып алудан бас тарта аласыз немесе бізге өз ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды жібере аласыз. 


Жария оферта шарты

Осы Шарт жеке тұлғаларға (бұдан әрі – "Сатып алушы") арналған. Онлайн сервисті AIFC Professional Services Group Limited Жеке компаниясы (бұдан әрі – "Сатушы") ұсынады. Сатушы мен Сатып алушы төмендегі Шартты жасасты: 

1. Терминдер мен анықтамалар 

1.1. Оферта - сатушының кез келген жеке тұлғаға жолданған жария ұсынысы; барлық қосымшаларды қоса алғандағы Шартта қамтылған барлық шарттарға сәйкес қызметті сатып алу. 

1.2. Шарт - мезгіл-мезгіл өзгертіліп, толықтырылып отыратын осы Оферта, сондай-ақ Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау саясаты.

1.3. Сатушы - Сайтта ұсынылған Қызметтерді көрсететін AIFC Professional Services Group Limited жеке компаниясы. 

1.4. Сатып алушы - Шартта қамтылған ережелерге сәйкес Сатушыдан Офертаны қабылдайтын жеке тұлға. 

1.5. Акцепт - Сатып алушының Оферта ережелерін толық және сөзсіз қабылдауы. 

1.6. Қызметтер - Сайттың тиісті бөлімдерінде Сатушы көрсететін ақылы және/немесе тегін ақпараттық қызметтер кешені.

1.7. Сайтта тіркелу - Сайтта аккаунт құру және Сатушының есептік ақпаратын алу рәсімі. Тіркеу Сатып алушы өз еркімен және саналы түрде ұсынатын тіркеу деректері негізінде жүргізіледі.

1.8. Сайт - интернет желісінде http://www.uof.kz мекен-жайы бойынша қолжетімді, қызметтердің мазмұны мен құны туралы толық ақпаратты қамтитын Сатушының электрондық құжаттарының (файлдарының) жиынтығы. 

1.9. Тіркеу деректері - осы Шарт шеңберінде Қызметтерді төлеу және орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға қатысты кез келген ақпарат.

1.10. Сайтты пайдалану ережелері – https://uof.kz/privacy-policy мекен-жайы бойынша орналасқан немесе Сатушы өзге де жолмен белгілеп қойған Сатып алушының қызметтерге байланысты рұқсат етілген немесе жол берілмейтін іс-әрекеттеріне қатысты шарттар мен ережелер.

1.11. Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау саясаты - Сатып алушының деректерін жинау, пайдалану, ашу және басқарудың кейбір немесе барлық тәсілдерін ашатын Сатушының мәлімдемесі https://uof.kz/privacy-policy

2. Жалпы ережелер 

2.1. AIFC Contract Regulations 15-бабына сәйкес бұл құжат жария оферта болып табылады және төменде көрсетілген шарттар қабылданған жағдайда Сатып алушы осы Шарттың талаптарына сәйкес осы Оферта акцептін жүргізеді. AIFC Contract Regulations 19-бабының (3) тармағына сәйкес Сатып алушының сайтта тіркелуі, сатып алушының сайттың функционалын пайдалануы, Сатып алушының қызметке ақы төлеуі шарт жасасуға тең деп есептелетін Офертаның акцепті болып табылады. Шарттың талаптарын білмеу және / немесе олармен таныспау Сатып алушыны оның талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

2.2. Осы Шарт Сайтта тіркелгеннен және/немесе қызметтерді төлегеннен кейін Сайтты және оның қызметтерін пайдалануды жүзеге асыра отырып, Сатушы ұсынатын Сайтты және Қызметтерді пайдаланушыларға айналатын Сатып алушылардың Сайтты пайдалану шарттарын белгілейді. 

2.3. Сатушы Сатып алушыны ескертпей кез келген уақытта Шартты өзгерту және/немесе толықтыру құқығын өз қалауы бойынша өзіне қалдырады. Шарттың қолданыстағы редакциясы Сайтта мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://uof.kz/contract-offer

2.4. Сатып алушының Сайтты, оның кез келген қызметтерін, функционалын Шартқа кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізгеннен кейін пайдалануы Сатып алушының осындай өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келісуін білдіреді.

2.5. Сатып алушы өзінің өзгерістерімен және/немесе толықтыруларымен уақтылы танысу мақсатында осы Келісімнің мазмұнымен үнемі, кемінде 14 (он төрт) күнде 1 (бір) рет танысуға міндеттенеді.

2.6. Егер Сатып алушы осы Шартты сақтауға келіспесе, ол Сайтты пайдаланбауға, өзінің есептік жазбасын жоюға және/немесе Сайтты пайдалануды тоқтатуға құқылы.  

2.7. Сатып алушыға қатысты өз міндеттемелерін орындау кезінде Сатушы үшінші тарап қызметтерін, бағдарламаларды, веб-сайттарды және т.б. (бұдан әрі - "Үшінші тарап өнімдері") пайдалана алатыны туралы хабарланады. Осы арқылы Сатып алушы осындай үшінші тарап өнімдерін пайдалану ережелерін, лицензиялық келісімдерді, шарттар мен ережелерді және т.б. дербес танысуға және сақтауға міндеттенеді.

3. Шарттың мәні. 

3.1. Сатушы Сатып алушыға Сайтта сипатталғандай функционалдығы бар қызметтерді ұсынады.

3.2. Сатушы құны мен функционалдығы Сайттың тиісті бөлімдерінде орналасқан қызметтерді ұсынады, ал Сатып алушы ол үшін төлейді. Қызметтердің құнын сатушы Сайттағы ақпаратты өзгерту арқылы біржақты түрде өзгерте алады.

3.3. Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатта болады және көрсетілетін қызметтердің шарттары туралы шынайы ақпаратты толық көлемде бере алмайды. Сатып алушыда көрсетілетін қызметтердің шарттарына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, қызметтерге ақы төлемес бұрын ол телефон арқылы консультация алуы немесе сайттың сәйкес бөлімдерінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберу қажет.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Сатушы міндеттемелері:

4.1.1. Қызметтер туралы қажетті ақпаратты беру. Ақпарат Сатушының Сайтында орналастырылады.

4.1.2. Көрсетілетін қызметтерге, телефон, электрондық пошта немесе коммуникацияның өзге де тәсілдері бойынша тапсырысты ресімдеу тәртібі мен ережелеріне қатысты консультациялық қолдауды жүзеге асыру.

4.1.3. Сатып алушы төленіп қойған қызметтерді көрсету шарттары өзгерген жағдайда (қызметтер көрсетудің басталу күні және өзге де өзгерістер) Сатып алушыны осындай өзгерістер қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде 24 сағат бұрын хабардар етуге міндетті. Хабарландыру Сайтта тиісті ақпаратты орналастыру арқылы, сондай-ақ Тіркеу деректерін енгізу кезінде Сатып алушы ұсынған электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Сатып алушы оның электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберілген кезде тиісті түрде хабардар етілген болып саналады.

4.2. Сатушы келесіге құқылы:

4.2.1. Қызметтердің құнын, сондай-ақ қызметтерді көрсетудің өзге де шарттарын біржақты түрде өзгерту.

4.2.2. Қызмет көрсету үшін сақталуы қажет Сайтты пайдалану қағидалары бұзылған жағдайда Сатушы қызмет көрсету сапасына жауапты болмайды, сондай-ақ Сатып алушының кінәсінен Қызмет көрсету мүмкін болмаса, Сатушы жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Сатушы Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар, Сатып алушы төлеген ақша қайтарылмайды және өзіне қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін айыппұл сомасы болып саналады.

4.2.3. Сайттың кез-келген бағдарламалық жасақтамасына өзгертулер енгізу, сондай-ақ елеулі ақаулар мен қателіктер анықталған кезде және сайтқа рұқсатсыз кіруді болдырмау мақсатында Сайттың жұмысын тоқтатуға.

4.2.4. Заңнамаға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен ұсынылған Сатып алушының Тіркеу деректерін пайдалану.

4.2.5. Қызметтердің құнын ресімдеу /растау/ төлеу кезінде Сатып алушыға кеңес беруге, оның ішінде Сатып алушымен Сайтта тіркелу кезінде электрондық пошта мекенжайы немесе сатып алушы көрсеткен телефон нөмірі бойынша өз бетінше байланысуға.

4.2.6. Сатып алушының заңнамада көзделген құқықтары мен мүдделерін сақтай отырып, сәйкесінші қарым-қатынастан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға кез-келген тәсілмен беруге.

4.2.7. Техникалық жұмыстарды жүргізу мақсатында Сатып алушының Сайтқа немесе оның жекелеген элементтеріне кіруін тоқтата тұруға. Сатушы мұндай жұмыстар туралы Сатып алушыға жоспарлы жұмыстар басталғанға дейін кемінде 24 сағат бұрын алдын ала хабарлай алады. Авариялық жұмыстар жүргізілген жағдайда Сатушы алдын ала ескерту жасауға міндеттенбейді.

4.2.8. Өз бастамасы бойынша сайттың функционалдығына оның негізгі мақсаты мен функционалдық мүмкіндіктерін өзгертпей өзгерістер енгізуге.

4.2.9. "Cookies" технологиясын қолдануға. "Cookies" құпия ақпаратты қамтымайды және үшінші тұлғаларға берілмейді. Сатушы сайтқа кірушінің ip-мекен-жайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпарат Сатып алушының жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды, алаяқтық әрекеттер жасаған немесе оған күдік туындаған жағдайларды қоспағанда.

4.3. Сатып алушы келесіге міндеттенеді:

4.3.1. Қызмет көрсету құнымен және өзге де шарттарымен өз бетінше және уақтылы танысуға.

4.3.2. Сенімді байланыс ақпаратын көрсете отырып, тіркелу кезінде Сайттағы қажетті міндетті өрістерді толтыруға. 

4.3.3. Төлем кезінде қолданылатын шарттармен және құны бойынша Қызметтерді төлеуге. Қолданыстағы шарттар мен шығындар, сондай-ақ Сатушының арнайы ұсыныстары мен деректемелері туралы ақпарат Сайтта орналастырылады.

4.3.4. Электрондық пошта арқылы жазбаша нысанда хабарлама жіберу арқылы Сатушыға өзінің тіркеу деректерінің өзгергені туралы дереу хабарлауға.

4.3.5. Сайтта қол жетімді болған ақпарат пен материалдарды, оларды жеке пайдалануды қоспағанда, көбейтпеуге, қайталамауға, көшірмеуге, сатпауға, сондай-ақ өзге де кез-келген мақсатта пайдаланбауға.

4.3.6. Сайтқа кірген сайын осы Шарттың өзекті нұсқасымен танысуға.

4.3.7. Сайтты пайдалану кезінде Сайтты пайдалану ережелерін сақтауға.

4.4. Сатып алушы келесіге құқылы:

4.4.1. Сатушыдан осы Шарттың талаптарын сақтауды талап етуге.

4.4.2. Өзі туралы тіркеу деректерін өзгертуге. Сатып алушы Сатушының өзінің Тіркеу деректерін Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау саясатына сәйкес пайдалануға және өңдеуге келісім береді. Сатып алушы алдындағы міндеттемелерін орындауды қоса алғанда, Сатушы Тіркеу деректерін қолданады. 

5. Қызметтердің ақысын төлеу

5.1. Қызметтер құнын Сатып алушы төлем модулі арқылы немесе Тараптар жеке келіскен өзге де тәсілмен енгізе алады. Сатушы төлем әдістерінің біреуін де, бірнешеуін де ұсынуға құқылы. Сатушы тиісті хабарлама жасамай және осы Шартқа өзгерістер енгізбей кез келген уақытта және өз қалауы бойынша Сайттағы кез келген төлем әдістерін өзгертуге / жоюға құқылы. 

5.2. Егер Сайтта бірнеше төлем әдісі көрсетілсе, Сатып алушы өзі үшін ыңғайлы және төлем кезінде Сайтта қол жетімді төлем әдісін таңдайды. Төлемді жүзеге асыру және растау үшін Сайтта көзделмеген және қолжетімсіз төлем әдістері мен тәсілдері қабылданбайды. 

5.3. Сатып алушы Сатушыға Қызметтер құнының 100%-ын алдын-ала төлем тәртібімен аударады.  

5.4. Төлем картасын байланыстыру сервисін қосу бойынша әрекеттерді жасай отырып, Сатып алушы өзінің келесіге келісімін растайды: 

үшінші тұлғалардың ақпаратты сақтауға, 

төлем картасын байланыстыру қызметін пайдаланғаны үшін дербес толық жауапты болу 

үшінші тұлғалардың логинді, парольді, бақылау сұрағына жауапты, карта нөмірін ықтимал пайдалануына, автоматты авторизацияны пайдалануына, оның ішінде электрондық поштаға алынған хабарламаны жіберуге байланысты барлық тәуекелдерге мойынсыну.

5.5. Онлайн төлем сервисін пайдалану кезінде Сатып алушы қауіпсіздік мақсатында онлайн төлем сервисінің жұмысын қауіпсіз аяқтауды дербес жүзеге асырады. Сатушы тіркеу деректерінің жоғалуы және басқа да ықтимал салдары үшін жауап бермейді. Сатып алушы тапсырысты орналастыру кезінде берілген ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап береді. 

5.6. Сатушы осымен Сатып алушыға Сатып алушының қызметтердің құнын төлеуі және Сайттағы бағдарламаларға қол жеткізуі интернет-ресурста жалпыға қолжетімді телекоммуникациялық желілерде орналастырылатын бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін сату болып табылатындығын жеткізеді, осыған байланысты электрондық шот-фактураны жазып беру қызметтерге ақы төленген күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

5.7. Қызметтерге ақы төлеу төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қайтаруға жатпайды:

5.7.1. Егер Сатып алушы Қызметтерді көрсету басталғанға дейін кемінде күнтізбелік 14 күн бұрын қызметтерден бас тартқан жағдайда. Сатушы Сатып алушыдан қызметтерге ақы төлеу ретінде алған ақша қаражаты бас тартуды келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыға қайтарылуға жатады. Бас тарту осы Шартқа №1 қосымшаға сәйкес Сатушының атына толтырылған және келесі электрондық пошта мекенжайына uof@aifc.kz  жіберілген Сатып алушының жазбаша өтініші түрінде ресімделуге тиіс. Сатушының поштасына қызмет көрсету басталғанға дейін кемінде күнтізбелік 14 күн бұрын келіп жеткен өтініштер қарастырылады және қайтарылуға жатады.

5.7.2. Егер Қызметтер Сатушының кінәсінен көрсетілмесе, Сатушы Сатып алушыдан қызметтерге ақы төлеу ретінде алған ақша қаражатын Қызметтер тоқтатылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Сатып алушыға қайтарылуға жатады немесе басқа Қызметтерге ақы төлеу есебіне жатқызылуы мүмкін.

6. Ақпараттық хабарламалар 

6.1. Сатып алушы жаңартылған ақпарат, соңғы жаңалықтар, жаңа ұсыныстар, арнайы ұсыныстар және сату туралы хабарландырулар көрсетілген ақпараттық хабарламаларды, сондай-ақ электрондық пошта және коммуникацияның өзге де тәсілдері арқылы жаңалықтар мен ұсыныстар туралы ақпаратты алуға өзінің келісімін береді. 

6.2. Сатып алушы тарату опцияларын таңдай алады немесе одан бас тарта алады. 

6.3. Сатып алушы Қызмет көрсету сапасын арттыру және Сатып алушының ауызша өтініштерін растау үшін телефон арқылы сөйлесулерді жазуға, Сатып алушының деректерін кейінгі сатып алулардың ыңғайлылығын арттыру мақсатында сақтауға келісім береді. 

6.4. Ақпараттық хабарлама мен жарнамадағы бағалар жария оферта болып саналмайды. 

7. Басқа шарттар 

7.1. Осымен Сатып алушы осы Шарттың міндеттілігімен келіседі. 

7.2. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушы осы Шарттың талаптарымен келіспейтінін білдіретін тұлғаларға тапсырысты орналастырудан бас тартуға құқылы. 

7.3. Шарттың қолданылатын құқығы "Астана" халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығы болып табылады.

7.4. Осы Шартты орындау барысында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жолымен шешетін болады. 

7.5. Егер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында қандай да бір дау туындаса, Тараптар дауды сот процесіне жүгінбей шешу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

7.6. Егер Тараптар дауды реттеуге келмесе немесе Тараптардың кез келгені келіссөздер жүргізуден жалтарса, оның бар болуына, шындыққа немесе тоқтатылуына қатысты кез келген мәселені қоса алғанда, осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын шарттық немесе шарттық емес кез келген дау алдымен 2018 ж. Төрелік және медиация  ережелеріне сәйкес АХҚО халықаралық төрелік орталығындағы ("ХТО") медиаторға берілуі мүмкін. Егер дау медиацияның көмегімен шешілмесе, онда тараптар дауды ХТО төрелігіне береді. Бұл жағдайда осы Шарттан туындайтын немесе оған байланысты туындайтын, оның бар болуын, жарамдылығын, түсіндірілуін, орындалуын, бұзылуын немесе тоқтатылуын қоса алғанда, шарттық немесе шарттық емес болсын, кез келген дауларды, қайшылықтарды, келіспеушіліктерді немесе талаптарды төрелік және медиация ережелеріне сәйкес ХТО басқаратын төрелік беруі және түпкілікті шешуі тиіс. Төрелік туралы сұрау ХТО тіркеушісіне Төрелік туралы сұрау салу берілген күні қолданыста болған ХТО ережелеріне сәйкес берілелді және бұл ережелер осы тармақтың бір бөлігі болып саналады. Төрешілер саны бір болуы керек. Төреші Тараптардың келісімі бойынша тағайындалады. Төрелік орны Астана халықаралық қаржы орталығы, Астана қ., Қазақстан болады. Төрелік талқылаудың тілі-ағылшын тілі.

8. Сатушының деректемелері 

AIFC Professional Services Group Limited жеке компаниясы

БСН 190140900037

Тіркелген мекенжайы: Z05T3C9, Астана қ., Мәңгілік Ел к-сі, 55/15

Нақты мекенжайы: Z05T3C4, Астана қ., Мәңгілік Ел к-сі, 55/19, блок С.3.4.

ЖСК KZ879491100001444993 KZT

          KZ769491100001444997 USD

          KZ229491100001444999 EUR

"ALTYN BANK" АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) 

БИК ATYNKZKA

БСН 190140900037

КБЕ 17

 

Жария оферта шартына

№1 қосымша 


AIFC Professional Services Group 

Limited жеке компаниясының

Жоба менеджеріне


 ____________________________ атынан

 (Т. А. Ә.)

____________________________

(электрондық пошта мекенжайы)

____________________________

(телефон нөмірі)


Қызмет көрсетуден бас тартуға және ақшалай қаражатты қайтаруға өтініш


"___" ____________20__ ж. Мен http://www.uof.kz сайтынан ____________________________________________________________________________(бағдарлама атауы)

бағдарлама сатып алдым және _________________________________________________

____________________________________________________________________________ (бас тарту себептері)

байланысты бағдарламаға қатысудан бас тартамын.


Қайтарылатын ақшалай қаражатты келесі Банк деректемелері бойынша аударуды сұраймын

Банктің атауы ______________________________________________

БИК ______________________________________________________

БСН ______________________________________________________

Шот нөмірі _________________________________________________

Клиент ____________________________________________________

ЖСН ______________________________________________________


"___" ____________20__ ж.________________________________                                                      ______________

                (Аты-жөні)                   (Қолы)